RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW /KLIENTÓW (RODO)

1.Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Psychosomatyki z siedzibą w Tarnowie
przy ulicy Czapskiego 9b/1 NIP 873-101-94-32, www.centrumpsychosomatyki.pl

2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu świadczenia usług konsultacji, diagnozy, pomocy
i terapii psychologicznej, seksuologicznej, psychosomatycznej, zabiegów fizjoterapeutycznych
oraz SPA w Kapsule Floatingowej, Komorze Hiperbarycznej OXYMEDICINA, Saunie Ganbanyoku,
a także terapii dna miednicy mniejszej
w związku z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji z tym związanej  art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą
3. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji placówki na podstawie właściwych przepisów
Administrator korzysta z podmiotów przetwarzających powierzone dane w zakresie obsługi podatkowo-księgowej i obsługi i utrzymania systemów informatycznych
4. Dane osobowe Pacjentów/Klientów nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
5. Przetwarzane przez administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia klientów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkowała odmową przeprowadzenia konsultacji, terapii i zabiegów
7. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody
8. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania może zostać ograniczone w przypadku realizacji ewentualnych roszczeń lub konieczności i podjęcia obrony przed roszczeniami
9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli  w ocenie tej osoby przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa
10. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania
11.Obiekt Centrum Psychosomatyki jest stale monitorowany